top of page

ABOUT ME

Om Meg

My name is Kjell J Matland

Mitt navn er Kjell J Matland

IMG-20170413-WA0013 (1).jpg
I am a preacher from Norway.

Jeg er en forkynner fra Norge.

Preaching the good news of Jesus Christ, in my
country and sometimes around the world.

Forkynner Jesu Kristi gode nyheter, i mitt hjemland

og noen ganger rundt omkring i verden.

I am a servant og God and apostle of Jesus Christ, to lead people to have faith in Jesus and to believe in Him, to know the truth which comply with the fear of God.

Jeg er en Guds tjener og Jesu Kristi apostel, til å føre mennesker til visshet om og tro på Jesus, til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt.

To establish God's Church, on the truth of the Bible, is a passion of my heart. 

Å grunnlegge Gud's menighet på, Bibelsk sannhet, er en lidenskap i mitt hjerte.

For this purpose I work, to edify and build, to establish the Church in cities and towns

Mot dette formål arbeider jeg, for å bygge og oppbygge, for å

etablere Menigheten i byer og tettsteder.

Praying also for the sick and afflicted.

Ber også for syke og plagede.

To govern my affairs in this regard, I have a company called  KJMCO, KJ Matland & Co.

I denne forbindelse har jeg et firma kalt KJMCO, KJ Matland & Co.

This is not the name of a new church. It is only the name of my company.

Dette er ikke navnet på en ny menighet.

Det er bare navnet på mitt firma.

IMG-20170204-WA0000 (3).jpg

MISSION STATEMENT

Love not the world! Love God!

 

Ephesians 1:22-23

And He (God) put all things under His (Jesus) feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all.

Efeserne 1:22-23

Og Han (Gud) la alle ting under Hans (Jesu) føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle.

1 Corinthians 12:12-13

For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ.

For by one Spirit we were all baptized into one body -------- and have all been made to drink into one Spirit

1 Korinterbrev 12:12-13

For slik som kroppen er èn og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen er èn kropp, slik er det også med Kristus.

For med én Ånd ble vi alle døpt inn i en kropp -------- og vi har alle fått én Ånd å drikke.

 

1 Corinhians 12:27-28 

Now you are the body of Christ, and members individually.

And God has appointed these in the church; first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues.

1 Korinterbrev 12:27-28

Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på Hans kropp. Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger.

Revelation 2:2

I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars.

Johannes Åpenbaring 2:2

Jeg vet om dine gjerninger, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere.

bottom of page